Regulamin przewozu osób w pojazdach firmy MB Group:

 1. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, wg sposobu i warunków zawartej umowy przewozu.
 2. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada zazapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
 3. Podróżny może zająć w autobusie tylko jedno miejsce dla siebie.
 4. W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu, wysiadanie i wsiadanie do pojazdu dozwolone jest tylko na wyznaczonych przystankach.
 5. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 6. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych usunąć z autobusu lub obiektu dworcowego osoby:
  • odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
  • nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika,
  • nietrzeźwe, zakłócające spokój, znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia.
 7. W autobusie nie wolno przewozić:
  • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży,
  • żywych zwierząt (dodatkowa opłata)
 8. Podróżny ma prawo do:
  • przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
   1. łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż ręczny, które: - nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, - są trzymane przez podróżnego na półce bagażowej znajdującej się nad siedzeniami,
   2. rzeczy zaliczanych do bagażu ręcznego,
   3. składanego wózka inwalidzkiego, jeżeli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
   4. przewóz bagażu większego niż bagaż podręczny (np. wózek dziecięcy, walizka) jest możliwy tylko w bagażniku autobusu (1 sztuka bezpłatnie) każda następna za dodatkową opłata 15 zł
 9. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego:
  • po zakończeniu przewozu przedmioty znalezione są przechowywane w siedzibie firmy przez okres 2 MIESIĘCY,
   • informacja, co do pozostawionego przedmiotu jest możliwa poprzez kierowcę autobusu lub pod tel. 792675792,
   • - po tym okresie przedmioty są wyrzucane.
 10. Cennik, ulgi oraz informacje nie zawarte w regulaminie znajdują się na stronie www.tanibus.com oraz w pojazdach firmy MB Group.

ZWROTY/WYMIANA/REKLAMACJE BILETÓW

 1. Kupując bilet na stronie internetowej www.tanibus.com pasażer ma prawo do zwrotu zakupionego biletu. 
 2. Zwrotu biletu dokonać można drogą mailową: bok@tanibus.com Wiadomość musi zawierać podstawowe dane dotyczące biletu: Imię i Nazwisko, data podróży, godzina odjazdu, trasa oraz numer biletu.
 3. Zwrot biletu zostaje dokonany w terminie 14 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości mailowej na adres: bok@tanibus.com 
 4. Za zwrot biletu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł/dla każdej osoby np. 1 bilet na 2 osoby - opłata manipulacyjna 15 zł *2 = 30 zł.  W przypadku gdy zwrot jest realizowany z winy przewoźnika opłata manipulacyja nie jest pobierana.
 5. Zwrot uznaje się zasadny tylko i wyłącznie gdy wiadomośc mailowa jest wysłana najpóźniej na 24 godziny przed godziną odjazdu. W czasie krótszym niż 24 h przed podróżą zwracana jest kwota biletu potrącona o 50% wartości oraz o opłatę manipulacyjną 15 zł. Po godzinie i dacie odjazdu zwroty nie będą realizowane. W każdym przypadku zwrotu jest potrącana opłata 1 zł - opłata rezerwacyjna.
 6. Bilety promocyjne w cenie 1 zł + 1 zł za rezerwację nie podlegają wymianie na inny termin.
 7. Podstawą przejazdu jest bilet, a nie potwierdzenie transakcji. Każdy pasażer ma obowiązek dopilnować otrzymanie biletu i faktury drogą mailową przed kursem. W przypadku gdy nie otrzyma tych dokumentów na adres mailowy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu na adres bok@tanibus.com ZAZNACZAJĄC IMIĘ I NAZWISKO, DATĘ PRZEJAZDU, POTWIERDZENIE PRZELEWU Z BANKU, DATĘ ZAKUPU BILETU. Reklamacje w tym zakresie nie będą rozpatrywane po dacie i godzinie odjazdu busa. 
 8. Na bilecie interenetowym widnieje ZAWSZE data rozpoczęcia kursu. W przypadku np. kurs rozpoczyna sie o 22:10 z Lublina i kończy się po północy dnia następnego to mimo iż jest to już kolejny dzień na bilecie widnieje data rozpoczęcia kursu. W przypadku gdy chodzi o bilety z miejscowości: Sandomierz 00:00, Połaniec 00:45 data jest dnia poprzedniego. Proszę wziąć to pod uwagę przy zakupie biletów. REKLAMACJE/ZWROTY w takim przypadku nie będą rozpatrywane.

Wróć do strony głównej
facebook