Regulamin przewozu osób i rzeczy tanibus.com

obowiązuje od dnia 31.08.2022 r.


§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE  I SŁOWNIK

 1. 1.       Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).
 2. 2.      Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

b) Przewoźnik – Mariusz Brzuchala  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Brzuchala MB Group, prof. Michała Bobrzyńskiego 21/53, 30-348, Kraków NIP 5632281958.

c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę, który ważny jest wraz z dokumentem tożsamości Pasażera (np. dowód osobisty lub paszport).

d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na podstawie której Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażera i jego bagaż z miejsca wybranego do miejsca docelowego wskazanego w treści biletu.

e) Rozkład jazdy - plan przejazdów autobusów Przewoźnika na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków, godzin przyjazdów oraz nazw przystanków, który dostępny jest na stronie internetowej Przewoźnika.

f) Bagaż podręczny - bagaż o wadze do 5 kg, który Pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera. 

g) Bagaż podstawowy - bagaż bezpłatny, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.

h) Bagaż dodatkowy - bagaż dodatkowo płatny, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.

 1. 3.      Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autobusowych wykonywanych przez Przewoźnika.
 2. 4.      Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 § 2.

PASAŻER

 1. 1.      Pasażer powinien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
 2. 2.      Pasażer powinien zająć miejsce w autobusie wskazane przez obsługę przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego autobusu.
 3. 3.      Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, a to posiadać bilet oraz ważny dokument tożsamości.
 4. 4.      Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak dokumentów wskazanych w § 2 pkt. 3.
 5. 5.      Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autobusu.
 6. 6.      Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. 7.      Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa dopuszcza się zanieczyszczenia autobusu jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed powstania zanieczyszczenie.
 8. 8.      W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 9. 9.      Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autobusach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
 10. 10.  Dzieci do lat 12 podróżują wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie małoletniego”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności kierowcy autobusu i przekazany mu przed zajęciem miejsca w autobusie. Przy wypełnianiu i podpisywaniu ww. oświadczenia rodzic bądź prawny opiekun obowiązany jest wykazać kierowcy fakt bycia rodzicem bądź opiekunem prawnym dziecka. W przypadku niewykazania faktu o którym mowa w zdaniu poprzednim kierowca może odmówić wykonania przewozu a Przewoźnik dokona zwrotu ceny biletu.
 11. 11.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autobusem.
 12. 12.  Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. 

§ 3.

PRZEWOŹNIK

 1. 1.      Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub z własnej winy nie jest w stanie wykazać, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
 2. 2.      Kierowca autobusu ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

c)  zachowuje się w sposób negatywnie wpływający na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne swojego zachowania ponosi Pasażer.

 1. 3.      W autobusach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie papierosów i e-papierosów.
 2. 4.      Zabrania  się przewozu zwierząt na pokładzie autobusu bez ważnego biletu dotyczącego przewozu zwierząt. Zakupu biletu dotyczącego przewozu zwierząt dokonuje się poprzez oznaczenie dodatkowej opcji w systemie sprzedażowym na stronie internetowej Przewoźnika. Ceny biletów dotyczących zwierząt zgodne są z cennikiem biletów zamieszczonym na stronie internetowej Przewoźnika.
 3. 5.      Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest przed zajęciem miejsca w autobusie okazać książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny dokument stwierdzający aktualność szczepień. W przypadku nieokazania takiego dokumentu kierowca może odmówić zgody na zajecie miejsca w autobusie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Przewoźnik może odmówić dokonania zwrotu ceny za bilet zwierzęcia a w przypadku rezygnacji z przewozu pasażera również za jego bilet.
 4. 6.      Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w  odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na podlodze obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający  podróż innym pasażerom. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim kierowca może odmówić zgody na zajecie miejsca w autobusie. W takiej sytuacji Przewoźnik może odmówić dokonania zwrotu ceny za bilet zwierzęcia a w przypadku rezygnacji z przewozu pasażera również za jego bilet.
 5. 7.      Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego,  nie może tego zagwarantować.
 6. 8.      Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
 7. 9.      Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków.
 8. 10.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autobusu do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
 9. 11.  Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
 10. 12.  W przypadku powzięcia informacji o braku możliwości wykonania przewozu, Przewoźnik dołoży należytej staranności by niezwłocznie poinformować Pasażera o tej sytuacji.
 11. 13.  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autobusem zastępczym - innym niż przewoźnika. Autobus taki zostanie  oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 12. 14.  Trasa przejazdu ze względów logistycznych (np. utrudnienia atmosferyczne, zdarzenia drogowe) może różnić się od tej podanej w Rozkładzie jazdy.


§ 4.

BILETY

 1. 1.      Pasażer nabywa bilet na stronie internetowej Przewoźnika lub za pośrednictwem portali internetowych świadczących usługę sprzedaży biletów Przewoźnika.
 2. 2.      Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
 3. 3.      Przewoźnik wystawia faktury VAT w związku ze sprzedażą biletów
 4. 4.      Faktura VAT jest wystawiana na żądanie kupującego zgłoszone poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji w systemie sprzedażowym podczas dokonywania zakupu biletu.
 5. 5.      Faktury wystawiane są w formie elektronicznej i doręczane nabywcy biletu na adres skrzynki e-mail wprowadzony przez nabywającego podczas dokonywania zakupu.
 6. 6.      Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez zakup biletu, oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych (duplikatów faktur elektronicznych, faktur korygujących elektronicznych).
 7. 7.      W przypadku wystawienia faktury korygującej, w tym w szczególności w przypadku zwrotu należności, Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faktury korygującej, poprzez odesłanie podpisanej kopii tej faktury do Przewoźnika.
 8. 8.      Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca w autobusie.

Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie według aktualnie obowiązującej taryfy.

 1. 9.      Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika.
 2. 10.  Przy nabywaniu biletu Przewoźnik nie  pobiera opłaty rezerwacyjnej w kwocie 1 złoty.
 3. 11.  Wystawiony przez Przewoźnika bilet dotyczy zawsze jednego przejazdu zgodnie z wybraną przez pasażera datą i godziną przejazdu. Zmiana daty i godziny przejazdu możliwa jest po zalogowaniu w zakładce MOJE KONTO na stronie www.tanibus.com  
 4. 12.  W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego przed rozpoczęciem kursu.
 5. 13.  W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo zwrotu w następujących kwotach:

a) powyżej24 godzin przed rozpoczęciem kursu Przewoźnik nie pobiera odstępnego - zwrot 100%.

b) poniżej 24 godzin przed rozpoczęciem kursu 100% wartości biletu.

 1. 14.  Po godzinie i dacie przejazdu wskazanej na bilecie dokonanie zwrotu nie jest możliwe.
 2. 15.  Opłat wskazanych pkt. 11 i 12 niniejszego paragrafu nie pobiera się gdy przejazd nie został zrealizowany z winy przewoźnika.
 3. 16.  Zwrotu biletu dokonuje się na stronie internetowej https://tanibus.com/moje-konto klikając czerwoną ikonę zwrot. 
 4. 17.  Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży limitowanej ilości biletów w taryfach „promocyjnych”, od których ilość udzielanych zniżek może być ograniczona a wysokość zniżki może być stopniowana.
 5. 18.  W przypadku utraty biletu Pasażer może w formie korespondencji elektronicznej wysłanej na adres bok@tanibus.com  zwrócić się do Przewoźnika z prośbą o nieodpłatne wystawienie duplikatu biletu. W treści korespondencji należy wskazać podstawowe dane, tj.: Imię i Nazwisko, data podróży, godzina odjazdu, trasa oraz numer biletu. Podanie nieprawdziwych danych, bądź uniemożliwiających identyfikację biletu skutkuje odmową wystawienia duplikatu.
 6. Bilet można przebukować zmienić jego termin logując sie w zakładce MOJE KONTO na stronie tanibus.com i pasażer powinien zrobić to samodzielnie. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości to należy napisać do przewoźnika wiadomość mailową na adres bok@tanibus.com i przewoźnik zrobi to nieodpłatnie.
 7. 19. Usługi dodatkowe - bagaż, pierwszeństwo wejścia do busa, przewóz sprzętu sportowego czy usługa bilet na SMS nie podlegają zwrotom
 8. 20. Bilety kupione za pośrednictwem naszych partnerów handlowych: Teroplan S.A. (e-podroznik.pl), pks.pl, oraz w kasach dworców są zwracane przez te podmioty a kwota odstępnego zależy od regulaminów tych firm.
 9. 21. Zwroty są realizowane w ciągu 14 dni roboczych.
 10. 22. Przewoźnik na infolinii płatnej nie ma możliwości zwrotu, przebukowania lub jakiegokolwiek innego działania tzw. obsługi posprzedażowej. Wszelkie tego typu zlecenie można zrealizować samochodzielnie logując się w zakładce MOJE KONTO na stronie tanibus.com danymi z biletu lub pisząc wiadomość mailową na adres bok@tanibus.com
 11. 23. Infolinia podana na stronie internetowej www.tanibus.com pod numerem: 703402001 jest numerem płatnym 2,58 zł brutto za minutę/naliczanie sekundowe. Nie ma konieczności dzwonienia na infolinię ponieważ wszystkie informacje są dostępne bez opłat na naszej stronie internetowej www.tanibus.com  Infolinia działa 24/h natomiast możliwość rozmowy z konsultantem jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Infolinia ma  tylko i wyłącznie charakter informacyjny, podczas trwania rozmowy nie prowadzimy obsługi posprzedażowej.

 

 

 § 5

BAGAŻE

 1. 1.      Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży.
 2. 2.      Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego, który może mieć przy sobie na pokładzie autobusu oraz 1 sztuki bagażu podstawowego umieszczanego w luku bagażowym autobusu. Bagażem podręcznym jest bagaż nie dużych rozmiarów umożliwiający pasażerom bezpieczne i komfortowe podróżowania (np. plecak, torebka, aktówka, neseser). Bagażem podstawowym jest bagaż większych rozmiarów i o większej wadze(np. walizka, torba podróżna, plecak podróżny/turystyczny, wózek dziecięcy).
 3. 3.      Bagażu dodatkowego nie stanowią urządzenia niezbędne Pasażerowi do poruszania się, np. wózek inwalidzki, kule.
 4. 4.      Pasażer ma prawo przewozu bagażu dodatkowego w luku bagażowym za dodatkową opłatą w wysokości 15 złotych. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do dodatkowego bagażu jest oznaczenie takiej opcji przy dokonywaniu zakupu biletu przez system sprzedażowy na stronie internetowej Przewoźnika.
 5. 5.      Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 6. 6.      Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu.
 7. 7.      Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.
 8. 8.      Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.
 9. 9.      Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.
 10. 10.  Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.
 11. 11.  Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autobusu stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z § 6.
 12. 12.  Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w autobusach, nie zaleca się przewozu w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych, i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.§ 6.

REKLAMACJE

 1. 1.      Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie korespondencji elektronicznej na adres skrzynki internetowej Przewoźnika bok@tanibus.com, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. 2.      Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 3. 3.      Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu skan pisemnego potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty.
 4. 4.      Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia.
 5. 5.      W terminie 14 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
 6. 6.      Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

 

 § 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 2. 2.      Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.